کمبود مدرسه در منطقه 22 تهران

کمبود مدرسه در منطقه 22 تهران به عنوان اولویت اصلی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران مطرح شد.

بنابراین گزارش، انتخاب دبیر نمایندگی منطقه 5، تعیین یک نیروی تمام وقت برای پیگیری امور جاری نمایندگی، برگزاری جلسات نمایندگی هر دو هفته یکبار، ساخت کلیپ فنی و جذاب از نیازهای منطقه، تهیه آلبوم جهت ارائه به خیرین برای ساخت مدرسه، تعامل با کانون خبرنگاران مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران، مذاکره با انبوه سازان برای ساخت مدرسه، معرفی خیرین جدید از سوی مجمع خیرین مدرسه ساز تهران برای ساخت مدرسه در منطقه 5 تهران، برنامه ریزی درباره مالیات های شرکت های بزرگ مانند ایران خودرو و… برای ساخت مدرسه در منطقه، امکان جذب ظرفیت های نیروهای مسلح و مذاکره با فرماندهی ارتش برای ساخت فضاهای آموزشی و… از جمله مصوبات این جلسه بود.

فهرست