خوشبختانه ساخت مدرسه سه کلاسه روستای دیز قند در تاریخ 22 دی 1399 اغاز شد.
فهرست