کارت های سال نو 

موسسه پویا در راستای استعدادیابی در مناطق محروم کشور، پس از فراخوان نقاشی با موضوع به تصویر کشیدن آرزو و نوروز توانست مشارکت بیش از 1000 دانش آموز را جلب کند . نقاشی های ارسالی از دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی  به موسسه پویا، توسط گروهی از هنرمندان مورد ارزیابی قرار گرفتند . موسسه پویا جهت تشویق دانش آموزان با استعداد، جوایزی در نظرگرفت.
آثار منتخب با موضوع نوروز،  برای کارتهای تبریک سال نو طراحی گردید ، شرکت ها و موسسات خصوصی با سفارش این کارتها در حمایت از دانش آموزان مناطق محروم گام برمی دارند. عواید حاصل از فروش این کارت ها در جهت ارتقای آموزش این دانش آموزان صرف خواهد شد.

برای مشاهده تصاویر کارت ها، لطفا عکس های ذیل را ورق بزنید

فهرست