پیشرفت پروژه ساخت کارگاه تأسیسات هنرستان البرز -بیرجند

هنرستان پسرانه البرز با ۲۷۰ هنرجو، دارای رشته های :.

ساختمان

تأسیسات مکانیکی

شبکه و نرم‌ افزار رایانه

کارگاه تاسیسات مکانیکی این هنرستان در زمینی به مساحت ۱۳۴ متر مربع با مشارکت موسسه پویا ، همیاران پویا و اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان خراسان جنوبی در حال ساخت بوده  و تاکنون 70% پیشرفت فیزیکی داشته است.

فهرست