پیشرفت پروژه ساخت مدرسه فاطمه قلی زاده-روستای تکمار

پروژه شماره 21 پویا،مربوط میشود به مدرسه 4 کلاسه فاطمه قلی زاده با تعداد 110 دانش آموز در مقطع دبستان و بصورت مختلط در فضای آموزشی 160مترمربع،با توجه به کمبود فضای آموزشی ( برگزارشدن کلاس 2 پایه در محل انباری مدرسه ) توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم در روستای تکمار با جمعیت تقریبی 2000نفر شروع به ساخت و در مرحله  نازک کاری می باشد.

فهرست