پیشرفت پروژه ساخت دبیرستان سه کلاسه هانی کبریت چی- سربیشه

پروژه شماره 106 پویا،مربوط میشود به احداث دبیرستان 3 کلاسه دوره اول با تعداد 120 دانش آموز پسر در فضای 139مترمربع دراستان  خراسان جنوبی شهرستان سربیشه روستای صولابست
با توجه به نیاز منطقه به دبیرستان، به همت بانی محترم و توسط موسسه پویادر روستای صولابست با جمعیت تقریبی 3800نفر،ساخته و هم اکنون در مرحله ناز کاری میباشد.

فهرست