پیشرفت پروژه ساخت دبستان زهرا محسنیان
روستای سمبا– شهرستان دستگردان طبس – استان خراسان جنوبی

به علت نبود فضای آموزشی در این روستا، اکثر کودکان قادر به شروع تحصیل خود در مقطع دبستان نیستند؛ زیرا رفت و آمد به روستاهای اطراف برای کودکان 6 تا 11 سال خالی از خطر نخواهد بود ؛ و از طرف خانواده ها نیز محدودیت هایی وجود  دارد.

برای آینده روشن فرزندان سرزمینمان و آبادانی هرچه بیشتر ایران عزیزمان، با کمک همیار پویا،  تصمیم به ساخت این مدرسه گرفتیم.

این مدرسه با کمک مالی همیار پویا، و اجرای موسسه، تا کنون 60% پیشرفت فیزیکی داشته است

فهرست