پیشرفت پروژه ساخت دبستان “احمد عابدینی”

روستای امیرآباد – شهرستان تربت حیدریه– استان خراسان رضوی

از آنجا که این روستا فاقد دبستان بوده، و دانش آموزان مجبور به رفت و آمد به روستاهای اطراف برای تحصیل هستند، با کمک همیار پویا، و اجرای موسسه پویا  تصمیم به ساخت این مدرسه گرفته شد.

با احداث این دبستان دانش آموزان دختر و پسر ، مشغول به تحصیل شده، و خوشبختانه مجبور به ترک تحصیل نخواهند شد.
دبستان احمد عابدینی، در فضای 128 متر مربع، تا کنون 60% پیشرفت فیزیکی داشته است.

فهرست