با حمایت و مساعدت جناب آقای رفتاری که یکی از بانیان موسسه در امر مدرسه سازی نیز بوده اند، تعداد سه بیلبورد در پاساژ پالادیوم تهران با هدف تبلیغات برای موسسه و جلب توجه و اعتماد تعداد بیشتری از خیرین، نصب شد.

فهرست