فراخوان «نوشتن» و حاصل آن

اولين تجربه ی ما برای دعوت بچه ها به «نوشتن» نتيجه ی شگفت انگيزی داشت. از توضيح يه روز از زندگی شان در سفر يا قرارهای دوستانه يا گردش با خانواده گرفته تا تصويرشان از خود به جای درخت.
از يوسف ٨ ساله و سفرش به چابهار گرفته تا عسل ١٣ ساله و خلاقيت بی نظيرش در تصوير كردن روزی از زندگی اش.
تصميم گرفتيم شما را نيز در اين تجربه ی يگانه شريك كنيم.
بخوانيد و لذت ببريد.

فهرست