مهارت آموزی دوره لوله کشی گاز خانگی و تجاری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

با توجه به رسیدن گاز به منطقه سیستان و لزوم مهارت آموزی متقاضیان برای اشتغال و دسترسی مردم به خدمات فنی در این حوزه دوره آموزشی جدید با عنوان لوله کشی گاز خانگی و تجاری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زهک
با حمایت ” موسسه پویا “ در تهیه تجهیزات و  مواد مصرفی انجام گرفت.

یکی از بهترین راهکارهای دوری از بیکاری جوانان در این مناطق، مهارت آموزی است که کسب مهارت باعث می شود تا فرد توانمند شده و بتواند در جامعه کارآفرینی کنند؛
لذا حمایت همه جانبه موسسه پویا از مهارت آموزی در اولویت قرار دارد.

 

فهرست