پویا، همیاران فرهنگ و هنر

موسسه« پویا ، همیاران فرهنگ و هنر»  موسسه ‏ای غیرانتفاعی و غیردولتی که با همت جمعی از  افراد  با تجربه درحوزه بسترسازی آموزش و توانمندسازی جوانان ونوجوانان مناطق محروم، تاسیس شد
موسسه پویا بر آن است تا با گسترش آگاهی و کارآیی که اولین قدم در مسیر فقر زدایی فرهنگی، اجتماعی واقتصادی می باشد،  در کنار آموزش های علمی و نظری، زمینه های ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای را برای همگان فراهم کرده و رشد و تربیت انسان هایی با سواد، ماهر و با نشاط را در تمام زمینه های اجتماعی میسر نماید

اهداف 

  • ایجاد فضاهای مناسب جهت ایمنی دانش آموزان و ارتقای کیفیت آموزش ترجیحا در مناطق محروم
  • توانمندسازی آینده سازان کشور با آموزش مهارت های فنی حرفه ای
  • ارتقای سطح آگاهی، بینش و دانش، مهارتهای فردی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان
  • افزایش امید و نشاط در بین کودکان ونوجوانان
  • اشتغال زایی با تاکید بر هنر و صنایع بومی و مهارتهای فنی
  • شناسایی و حمایت از بازماندگان از تحصیل و حرفه به دلیل فقر مادی و فرهنگی

ارزشها

-سرلوحه قراردادن اخلاق حرفه ای و قانون مداری
-حفظ کرامت انسانی
-پایبندی به فرهنگ و سنن ایرانی
-شفافیت و پاسخگویی
-پایبندی به اهداف خیر بانیان
-پایبندی به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی
فهرست