شهریور، ماه زمینی شدن مجتبی کاشانی است

گوشها منتظر بانگ جرس‌های من‌اند
كوچه‌ها منتظر بانگ قدم‌های تواند
تو از اين برف فرو آمده دلگير مشو
تو از اين وادی سرمازده نوميد مباش
دی زمانی دارد
و زمستان اجلش نزديك است
من صدای نفس باغچه را می‌شنوم
«مجتبی کاشانی»

شهریور، ماه زمینی شدن مجتبی کاشانی است. کسی که عشق را زیست و برای آمدنِ مهر و جاری شدنش، راه هموار کرد و هیچ گاه از مردمانش جدا نشد.
آنچه امروز ما از توسعه فرهنگ مدرسه سازی شاهدش هستیم مجتبی کاشانی با هر قدمش، با هر مصرع و بیتش پایه ریزی کرد.
روحش شاد و یادش همواره در دلها گرامی باشد.

فهرست