سری اول عینک ها آماده شد

در ادامه طرح بینایی سنجی، با تلاش و هماهنگی همکاران ما در موسسه پویا با مدیران و معلمان مدارس مناطق محروم در سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، نسخه های چشم پزشکی دانش آموزان بعد از اینکه به دست ما رسید، تحویل عینک ساز داده شد. تا کنون تعدادی از این عینک ها آماده شده اند.

فهرست