كپرنشيني در سيستان و بلوچستان مرسوم است اما زندگي براي اين خانواده تقريبا غيرممكن شده بود.نزديك به دوسال از فوت پدر خانواده ميگذرد و همسر همراه با ٤دخترشان(٩،١١،١٣،١٦ ساله) در كنار پدرشوهر و مادرشوهرشان در يك كپر زندگي ميكنند.درآمد خانواده از محل فروش خرما(دو نفر نخل) و سبزيجات تامين مي شود.
در حال حاضر،در كنار همين كپر اتاقي براي سكونت اين خانواده در حال ساخت است.

 

فهرست