طرح شماره 131 پویا، احداث خانه برای یک خانواده کپرنشین بدون سرپرست
در
روستای شهرسان آباد – بخش بنت – شهرستان نیکشهر – استان سیستان و بلوچستان
با حمایت مالی یکی از خیرین پویا وبا همت موسسه به اتمام رسید.

فهرست