در تاریخ 15 بهمن ماه سال 1399 در دیداری بین جناب آقای افسریان ( مدیرعامل موسسه پویا) و خانم ساکس (سفیر استرالیا در تهران) در محل سفارت فراهم شد، قراردادی جهت دریافت کمک های نقدی برای تجهیز کارگاه های چند هنرستان در مناطق محروم به امضا رسید.

فهرست