طی نشستی که بین مدیرعامل موسسه پویا و مدیران آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از جمله شهرستان های بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ صورت گرفت، بررسی تمامی پروژه های در حال ساخت انجام شد و همچنین درباره فعالیت های آینده ی موسسه پویا در خراسان رضوی، تصمیمات مهم و موثری گرفته شد.

فهرست