دریافت 400 جلد دفتر از طرف فروشگاه پاپی

با توجه به راه اندازی کمپین جمع آوری لوازم تحریر برای دانش آموزان مناطق محروم کشور، فروشگاه لوازم تحریر پاپی تعداد 400 جلد دفتر به موسسه پویا اهدا کرد. صمیمانه از مدیریت این مجموعه تشکر میکنیم.

فهرست