جلسه مجمع عمومی سالیانه هیات امنا

روز جمعه برابر با سی و یکم مرداد ماه 1399 جلسه مجمع عمومی سالیانه «موسسه پویا همیاران فرهنگ و هنر» با حضور اکثریت اعضاء، در باغ دبستان مهر تشکیل گردید.
مجمع ابتدا از بین اعضای خود آقایان عبداله مقدم را بعنوان رئیس، محمود احسانی و محمد حمید کرباسیان را بعنوان ناظر و علیرضا جمالی را بعنوان منشی انتخاب کرد.
رئیس جلسه با اعلام قبول سمت از طرف منتخبین، رسمیت جلسه را اعلام کرده و سپس گزارش سالیانه موسسه توسط احسان افسریان، مدیرعامل موسسه پویا ارائه شد و مورد تایید اعضا قرار گرفت.
با پیشنهاد اعضاء مقرر شد کمیته جذب منابع مالی و درآمد زایی پایدار زیر نظر دکتر احمد روستا تشکیل شود که برخی دیگر از اعضای هیات امنا داوطلب مشارکت در این کمیته شدند.

فهرست