جلسه با دکتر محمود معظمی در دفتر موسسه

دکتر محمود معظمی ضمن حضور خود در دفتر  موسسه پویا، با اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، گفتگو کرد.
در ابتدای جلسه توضیحاتی پیرامون ۴ محور اصلی فعالیت های موسسه ارایه شد و در ادامه گزارشی تصویری از اقدامات صورت گرفته در هر یک از محورها به نمایش درآمد.

مدیران پویا، و ایشان ضمن تبادل نظر در رابطه با حوزه خیریه ، به تبادل تجربیات خود در سطح ملی و بین المللی پرداختند.

فهرست