خوشبختانه بازسازی سرویس بهداشتی مدرسه شهید موسوی نژاد روستای تکمار از توابع شهرستان خلیل آباد به اتمام رسیده.

فهرست