تشکیل جلسات کارگروه آموزشی در موسسه پویا

با توجه به رویکرد جدید موسسه پویا در توجه به مهارت آموزی و توانمندسازی معلمان و دانش آموزان در مناطق محروم، جلسات کارگروه آموزشی از چند ماه گذشته در موسسه پویا در حال برگزاری است. در ماه مبارک رمضان هر هفته جلسات مذکور با گروه آقای آیدین یاسمی برای مراحل طراحی، شناسایی و انتخاب گروه های هدف و روش های نیازسنجی برگزار می شود تا نقشه راه برای رویکرد یادگیری محور (نه رویکرد رایج آموزش محور) تدوین گردد.

فهرست