در ادامه ی اجرای این پویش،تعداد 27 عینک ،به اداره آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی ،جهت تحویل به دانش آموزان که قبلا در پویش بینایی سنجی ،مورد معاینه قرار گرفته بودند ؛گردید.

در این پویش ،با کمک همیاران پویا، تا کنون موفق به تهیه و توزیع 7589 عینک برای دانش آموزان گردیده ایم

فهرست