تجهیز کارگاه خیاطی هنرستان غفورزاده- بجستان 

هنرستان کاردانش دخترانه غفورزاده شهرستان کویری بجستان استان خراسان رضوی، دارای هنرجویان علاقمند به رشته خیاطی می باشد و این رشته یکی از رشته هایی است که از ابتدا با استقبال بسیار خوبی روبرو بوده است و به خوبی جایگاه خود را به عنوان یکی از رشته های مهارتی موردنیاز جامعه یافته و ارتقا پیدا کرده است. نظر به اینکه با استقبال بیش از حد هنرجویان در سال جدید روبرو بوده ضرورت تجهیز کارگاه جدید ایجاد شده است، که جهت تجهیز کارگاه جدید موسسه پویا حمایت های لازم را داشته و توسط موسسه این کارگاه بطور کامل تجهیز شده است.

فهرست