تجهیز هنرستان دکتر حسابی در شهر بنت

هنرستان دکتر حسابی (صدر) در شهر بنت از شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان است که در بازدیدی که هیات پویا در آبان ماه از هنرستان داشت مشاهده کرد هنرستان فاقد هرگونه تجهیزات عملی برای آموزش هنرجویان است، موسسه پویا با مساعدت خیرین اقدام به تهیه ابزار و تجهیزات رشته برق ساختمان و برخی ابزارهای رشته تعمیر لوازم خانگی نمود و در سفر هیات پویا در اوایل خرداد سال جاری به بلوچستان، تجهیزات تهیه شده با حضور مسئولین آموزش و پرورش بنت تحویل مدیر هنرستان شد.
این هنرستان نیازمند وسایل برقی خانگی مستعمل و از کار افتاده نیز هست همچنین برای رشته کامپیوتر و حسابداری نیازمند کامپیوتر و تجهیزات وابسته می باشند.

فهرست