تجهیز رشته هنر فرش هنرستان دختران آفتاب
رازوجرگلان – خراسان شمالی

رشته هنر فرش یکی از رشته های کاردانش است که به منظور تقویت بومی و ملی در بافتن فرش و ایجاد شرایطی مناسب و مساعد برای پرورش و تربیت افرادی خبره در این زمینه به وجود آمده است. این رشته در زیر مجموعه هنر قرار گرفته است. هنر فرش هنری است که پس از سالیان دراز همچنان پابرچا مانده است. در گذشته به هنر فرش فقط به صورت سنتی و یک حرفه نگاه میشد اما از سال 70 برای حفظ این هنر سنتی و ملی و دیرینه یک رشته به عنوان هنر فرش در نظر گرفته شد.

با توجه به قابلیت شهرستان راز و جرگلان در طراحی فرش و وجود هنرجویان علاقمند و مستعد، این رشته در هنرستان دختران آفتاب ایجاد و توسط موسسه پویا به طور کامل تجهیز گردید .

فهرست