اجرای طرح توانمندسازی و دانش افزایی هنرآموزان هنرستان ها

برگزاری دورهBMSبیرجند – خراسان جنوبی

حتما می دانید هوشمند سازی ساختمان امروزه یکی از به روزترین تکنولوژی های صنعت ساختمان می باشد، به صورتی که ساختمان های امروز ناگزیر استفاده از این تکنولوژی ها می باشند؛دوره ای که برای هنرآموزان بیرجند – خراسان جنوبی  در نظر گرفته شده است با عنوان هوشمند سازی سعی دارد تا بر پایه پروتکلBuilding Management System یا  BMS،ساختمان که یکی از پرکاربردترین  پروتکل های این صنعت میباشد ،هنرآموزان را آماده تدریس به هنرجویان  هنرستانی ،و در نهایت تسهیل ورود به بازار کار نماید .

این دوره از روز سه شنبه 18 مرداد ماه،توسط موسسه پویا آغاز گردید،هنرآموزان  به مدت 60 ساعت مباحث کامل را فرا گرفته و پس از قبولی در امتحان پایان دوره ،مدرک معتبر از سوی سازمان فنی و حرفه ای را دریافت میکنند

فهرست