برگزاری جلسه با آقای طهماسبی مدیر مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف

این ملاقات با هدف تبادل تجربه برای توسعه جوامع محلی از طریق توسعه انسانی در کنار کمک های زیرساختی، در موسسه پویا صورت گرفت. توجه به همیاری اجتماعی، مسئولیت پذیری و خودباوری، مسیری برای توسعه پایدار در جوامع محلی و دورافتاده می باشد.

فهرست