اهدای بز، شیوه ای اثربخش برای کاهش فقر در مناطق مرزی کشور

مطالعات جدید که در مناطق کم برخوردار به انجام رسیده نشان می دهد اهدای دام و طیور به خانواده های نیازمند میتواند به کاهش فقر و توانمندسازی آنها کمک کند.
بسیاری از مردم در مناطق مرزی کشور گرفتار تنگدستی هستند. با اینکه تاکنون طرح های مختلف توسط نهادهای ملی و بین المللی برای کاهش فقر در مناطق مختلف به انجام رسیده، اما میزان اثربخشی آنها با هم متفاوت بوده است
در این میان گروهی از پژوهشگران پس از انجام مطالعه ای چند ساله به این نتیجه رسیدند که اهدای حیواناتی نظیر گاو، گوسفند، بز و مرغ و خروس می تواند به طور قابل توجهی از میزان فقر در میان افراد نیازمند بکاهد.

با توجه به وقوع سیل اخیر ،و از دست رفتن سرمایه ی اندک ساکنان مناطق مرزی کشور موسسه پویا درصدد خرید دام و علی الخصوص بز ،به علت سازگاری با آب و هوای منطقه و همچنین صرفه اقتصادی
( حداقل تولید مثل 2 بار در سال)میباشد.
شما همیاران گرامی نیز میتوانید در این مسیر همراهمان باشید؛تا با کمک هم به چرخه اقتصادی روستاییان آسیب دیده بر اثر سیل رونق ببخشیم.
قدر دان حمایتتان خواهیم بود.

فهرست