اهدای اولین سمعک به دانش آموز در منطقه بردسکن

حمایت از دانش آموزان مناطق محروم کشور و ایجاد شرایط تحصیل از جمله مواردی است که موسسه پویا را بر آن داشته تا تعدادی از دانش آموزان با شنوایی ضعیف در روستاهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی را شناسایی و درصورت نیاز، خدمات رایگان شنوایی سنجی و اهدای سمعک را به این دانش آموزان داشته باشد.
هم اکنون با اهدای اولین سمعک به دانش آموز ساکن یکی از روستاهای منطقه بردسکن در خراسان رضوی، اولین قدم در مسیر پیشبرد این هدف برداشته شد.

فهرست