آیین افتتاح دبستان زهرا
در
آرین شهر – قائنات – خراسان جنوبی
از طرف بانی پروژه و با حضور اعضای تیم موسسه پویا برگزار شد
این دبستان 4 کلاسه با تعداد 232 دانش آموز دختر،در فضایی به مساحت 255 متر مربع احداث گردید.

فهرست