آیین افتتاح دبستان البرز در

روستای گاوبرج – بخش رضویه – خراسان رضوی

از طرف بانی پروژه، توسط اعضای تیم موسسه پویا در روز دوشنبه ،بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد ویک،برگزار شد

مدرسه راه دانش با ۶ کلاس، در مقطع دبستان و بصورت مختلط

در فضای آموزشی 380مترمربع به علت نیاز منطقه ،با رعایت تمام  اصول ایمنی احداث گردید

فهرست