احداث دبستان برکت صدیقی
در روستای کلاته سرخ – نهبندان – خراسان جنوبی

روستای کلاته سرخ فاقد دبستان بوده و دانش آموزان دبستانی مجبور به تحصیل در روستاهای اطراف بودند ؛که برای خردسالان خالی از خطر نخواهد بود
از این رو به همت بانی این طرح و اجرای موسسه پویا تصمیم به ساخت این دبستان گرفته شد .این مدرسه هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است .

فهرست