افتتاح دبستان البرز

آیین افتتاح دبستان البرز در

روستای قازقان – بخش رضویه – خراسان رضوی

با حضور بانیان محترم و اعضای تیم موسسه پویا در روز دوشنبه ،بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد ویک،برگزار شد

مدرسه البرز با 6 کلاس،و  235دانش آموز در مقطع دبستان و بصورت مختلط

در فضای آموزشی 365مترمربع به علت نیاز منطقه ،با رعایت تمام  اصول ایمنی احداث گردید

فهرست