اساسنامه 

 

فصل اول : کلیات

مادة ا : نام سازمان مردم نهاد مورد نظر”پویا، همیاران فرهنگ و هنر”  می­باشد که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده می­شود.

مادة 2 : نوع فعالیت : کلیه فعالیت­های موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

مادة 3 : محدودة فعالیت موسسه در سطح ملی می­باشد.

مادة 4 : محل موسسه : مرکز اصلی موسسه در استان تهران- شهر تهران به نشانی خیابان شهید بهشتی- ابتدای خیابان جواد سرافراز – پلاک 55- واحد 901 واقع است و در صورت لزوم می­تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفاتر نمایندگی ایجاد نماید.

مادة 5 : تابعیت : موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می­دارند.

مادة 6 : مدت فعالیت موسسه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می­باشد.

مادة 7 : دارایی اولیة موسسه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ /100.000.000ريال(یکصد میلیون ريال) می­باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است.

مادة 8 : هیأت مؤسس اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل مؤسسه قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت.

مادة 9 : اهداف مؤسسه عبارتند از :

الف : کلیات :

 • کمک و همکاری جهت احداث، آماده­سازی، به­سازی و بهره­برداری از فضاهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی، مراکز فنی حرفه­ایی، خوابگاه­های آموزشی
 • کمک به افزایش کیفیت آموزش از طریق تولید و انتشار منابع کمک آموزشی
 • کمک به افزایش مهارت­های عمومی دانش­آموزان درحوزه مهارت­های فنی­حرفه­ایی، کار­دانش
 • برگزاری دوره­های بازآموزی برای معلمین و اساتید حرفه و فن و مسئولین مربوطه
 • کمک به کارآفرینی و ایجاد کسب و کار و افزایش تولیدات با تمرکز در هنرستان­ها و مراکز فنی حرفه­ایی
 • توسعه منابع انسانی از طریق کمک­های مالی و معنوی و حمایت از دانش­آموزان مستعد و نیازمند
 • حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نویسندگان، صنعت­گران، نوآوران و پژوهشگران در راستای تولید آثار و محصولات متناسب با اهداف موسسه
 • جلب مشارکت­های مردمی با نیت نیکوکارانه، همیاری و تعامل با سایر موسسات خیریه و ارگان­های غیردولتی همسو با اهداف موسسه
 • مطالعه و تحقیق در زمینه اهداف و فعالیت­های موسسه
 • تولید کتاب و جزوات کمک آموزشی در زمینة مسائل علمی، تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره
 • برگزاری دوره­های آموزشی، فرهنگی، هنری، تربیتی، مهارتی و اجتماعی

توضیح : چنانچه جهت اجرایی نمودن هر یک از اهداف نیاز به کسب مجوز از ارگان خاصی باشد مؤسسه پس از کسب مجوز اقدام خواهد نمود.

ب : روش اجرای اهداف :

 • جلب و جمع­آوری و هدایت کمک­های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی
 • دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیّت، وقف، حبس و غیره
 • مدیریت وجوه اخذ شده از خیرین و بانیان با مکان سنجی و عقدقرارداد و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و مسئولین مربوطه
 • مؤسسه با انجام فعالیت­های مجاز که در صورت نیاز موافقت آن از مراجع ذیربط اخذ خواهد شد، اهداف خود را پیگیری خواهد نمود.

فصل دوم : ساختار

مادة 10 : ارکان موسسه عبارتند از :

 • مجمع عمومی 2- هیأت مدیره               3- بازرسان

ماده 11 : وظایف مجمع عمومی مؤسس :

 • انجام اقدامات اولیه برای تأسیس مؤسسه
 • تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن
 • انتخاب اعضای هیأت اُمنا
 • انتخاب اولین اعضای هیات مدیره و بازرس

تبصرة 1 : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در نوبت اول و دوم حضور بیش از دو سوم اعضای هیات موسس است. در صورت عدم احراز حد نصاب اکثریت لازم، در جلسه اول یا دوم موضوع تشکیل موسسه منتفی می شود.

تبصرة 2 : تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دوسوم آراء حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می­شود.

مادة 12 :  مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضاء هیات امنا که به تعداد 30نفر تشکیل و عالی­ترین مرجع تصمیم­گیری است که بصورت عادی یا فوق­العاده تشکیل می­شود.

مادة 13 : چنانچه ادامة همکاری هر یک از اعضای هیأت اُمنا به علل فوت، عزل یا استعفا غیرممکن شود هیأت اُمنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضا بعنوان هیات اُمنا انتخاب می­نماید.

مادة 14 : مجمع عمومی عادی هیات اُمنا سالانه در خردادماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره 1 : اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می­باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10( ده ) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2 : مجمع عمومی هیات اُمنا ممکن است به صورت فوق­العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس(ها) یا یک پنجم اعضاء هیات اُمنا یا الزام مرجع صدور پروانه در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می­گردد.

 

تبصره 3: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل10 روز و حداکثر40 روز قبل از برگزاری مجمع صورت می­پذیرد.

تبصره 4 : هر یک از اعضای هیات اُمنا در صورت عدم امکان حضور در جلسه مجمع عمومی، حق دادن وکالت فقط به یکی از سایر اعضای هیات امنا با وکالت کتبی که به تایید هیات رئیسة جلسه رسیده باشد را دارد.

تبصره 5 : وکیل حاضر در جلسه صرفا وکالت یک نفر را می تواند بعهده داشته باشد.

ماده 15: وظایف مجمع عمومی عادی اُمنا :

 • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصل و علی­البدل )
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس
 • تعیین خط مشی کلی موسسه
 • بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره
 • تعیین عضو جانشین هیات اُمنا
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوت نامه­ها
 • عزل اعضای هیات اُمنا، هیات مدیره و بازرسان

صورت­های مالی و تراز سالیانه به همراه گزارش بازرس بایستی 15روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه در محل موسسه برای مراجعه و رویت اعضای هیات اُمنا آماده باشد و در صورت لزوم نسخه­ای از آنها در اختیار ایشان قرار گیرد.

ماده 16 : مجمع عمومی فو­ق­العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

 • با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس و یا با درخواست یک پنجم اعضای امنا و یا الزام مرجع صدور پروانه، در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید.

تبصره 1 : دعوت برای مجمع عمومی فوق­العاده از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار بوده و حداقل 10(ده) روز و حداکثر 40 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.

تبصره 2 : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می­گردد.

تبصره 3 :  جلسات هیات مدیره بطور مرتب در روزها و ساعات تعیین شده و حداقل یکبار در ماه تشکیل می­گردد فلذا با تعیین زمان مشخص جلسات در اولین جلسه هیات مدیره، نیازی به ارسال دعوت نامه کتبی نخواهد بود.

ماده 17 : وظایف مجمع عمومی فوق­العاده :

 • تصویب تغییرات اساسنامه
 • بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه
 • تغییر در میزان سرمایه
 • انحلال قبل از موعد
 • هرگونه تغییر در ماهیت

ماده 18 : جلسات مجمع عمومی اُمنا توسط هیات رئیسه­ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره
می­شوند.

تبصره 1 : اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره 2 : رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.ضمناً در صورت تصویب اعضای حاضر مجمع عمومی می توان هیأت رئیسه را از افراد غیرعضو انتخاب نمود.

ماده 19 : هیات مدیره : موسسه دارای هیات مدیره­ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی­البدل خواهد بود.

تبصره 1 : جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و با تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2 : شرکت اعضای هیات مدیره درجلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 2 جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3 : دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل10روز قبل از تشکیل جلسه از طریق ارسال نامه سفارشی به امضای رئیس یا نایب رئیس انجام پذیرد.

ماده 20 : در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی­البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی­که تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی­البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق­العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 21 : هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه 1 بار با دعوت کتبی تشکیل می­گردد بنا به ضرورت با ارسال دعوت نامه به امضای رئیس یا نایب رئیس و ارسال از طریق پست سفارشی تشکیل جلسه
فوق­العاده خواهد داد.

تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق­العاده هیأت مدیره به موجب آئین­نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده 22 : اعضای هیات مدیره در اولین جلسه­ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می­دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه­دارا انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه­ای که به تصویب مجمع عمومی اُمنا خواهد رسید مشخص می­نماید.

تبصره 1 : هیات مدیره در هر موقع می­تواند افراد فوق­الذکر را از سمت­های مذکور عزل کند.

تبصره 2 : هیات مدیره در صورت لزوم می­تواند سمت­های دیگری برای سایر اعضای هیات مدیره تعریف نماید.

ماده 23 : هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره­های بعدی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر 3ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی اُمنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند.

ماده 24 : هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل
می­باشد:

 • حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول
 • رسیدگی به حساب­ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات
 • اجرای مصوبات مجامع عمومی
 • افتتاح حساب در بانک­ها طی انجام تشریفات قانونی
 • تعقیب جریانات فضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم
 • تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن
 • قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (­مصالحه­) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده به طور کلی هیات مدیره می­تواند هر اقدام و معامله­ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می­باشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه انجام دهد.

تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات اُمنا است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا
می­باشد.

تبصره 2 : هیات مدیره پس از تصویب می­تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه­های جاری موسسه تا مبلغ /10.000.000.000ريال ( معادل یک میلیارد تومان) بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده 25 : مجمع عمومی عادی اُمنا 1 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی­البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26 : هیات مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق­الزحمه او را تعیین می­نماید.

تبصره : مدیرعامل نمی­تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد

ماده 27 : بازرس می­تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه
فوق­العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 28 : هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده­اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده 29 : اشخاص ذیل نمی­توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند :

 • کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند.
 • مدیران و مدیرعامل
 • اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
 • همسر اشخاص مذکور در بند 2

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 30 : وظایف بازرس به شرح ذیل است :

 • بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا
 • مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 • گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی اُمنا
 • اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته­اند
 • سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است

تبصره : بازرس می­تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده 31 : مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می­گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد.

تبصره 1 : عزل مدیرعامل از اختیارات هیات مدیره می­باشد.

تبصره 2 : اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می­باشد.

تبصره 3 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه­دار و در غیاب خزانه­دار به امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

ماده 32 : مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت­های ذیل
می­باشد:

 • نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
 • استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره
 • نگهداری دارایی، اموال، حساب­ها، اسناد و دفاتر
 • اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت­های موسسه به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی
 • تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی
 • تهیه پیش نویس آئین نامه­های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم­گیری درهیات مدیره
 • نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی­ها و دفاتر
 • پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق­العاده با ذکرعلل موجه برای تصویب به هیات مدیره
 • انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود

ماده 33 : حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیات مدیره تعیین می­شود. درصورتی که مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می­تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده 34 : مدت مأموریت مدیرعامل از مدت مأموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 35: بودجه موسسه از طرق ذیل تأمین می­شود :

الف ) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی

ب  ) وقف و حبس مال اعم از ثلث و یا حق انتفاع بهرصورت

ج   ) وجوه حاصل از فعالیت­های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این
آئین نامه.

د   ) دریافت حق عضویت از اعضای موسسه و حق­الزحمة اجرای پروژه­های عمرانی برای تأمین هزینه­های دفتری و جاری موسسه

ﻫ   ) برگزاری بازارچه­های خیریه، برگزاری نمایشگاه­های هنری، برگزاری همایش و کنسرت، برگزاری دوره­های آموزشی و فرهنگی

و   ) جذب پشتیبان برای مدرسه سازی و مدرسه یاری در همایش­ها و فضاهای مجازی

ماده 36 : درآمد و هزینه­های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح ترازنامه آن حداکثر تا سه ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1 : هیات مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه­های موسسه موجود است درحساب مخصوصی بنام موسسه نزد یکی از بانک­های رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره 2 : سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می­شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره 3 : مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل صورت می­پذیرد.

تبصره 4 : کلیه مدارک، پرونده­ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می­شود.

تبصره 5 : مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 37 : هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات ادرای ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده 38 : هیات مدیره مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 39 : موسسه دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت­ها ارسال نماید.

تبصره : هیات مدیره در حفظ وحراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده 40 :

انحلال :  انحلال موسسه به دو صورت اختیاری ( با تصویب مجمع عمومی فوق­العاده ) و یا اجباری ( با تصویب مرجع صدور پروانه و یا دادگاه ) صورت می­پذیرد. در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق­العاده حداقل 3نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب­ها و تصفیه بدهی­ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق­العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره 1 : مجمع عمومی فوق­العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان­های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می­گردد، واگذار نماید.

تبصره 2 : تصفیه امور مربوط برطبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 3 : هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می­نماید.

تبصره 4 : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت­ها ارائه نماید.

ماده 41 : چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه­های دولتی باشد، موسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده 42 : مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس آئین­نامه ذیربط تأسیس و فعالیت
سازمان­های مردم نهاد و عموماً قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 43 : هیچ یک از مسئولین و اعضای رسمی موسسه اعم از هیات اُمنا، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان حق هیچگونه معامله، برداشت، تخصیص درآمد از موسسه ( از محل کمک های نقدی یا غیرنقدی، هدایا و سایر موارد مشابه) را به نفع خود و همچنین وابستگان درجه اول و دوم خود را نخواهند داشت.

ماده 44 : این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 44 ماده و 39 تبصره در نشست مورخ 27/07/1397مجمع عمومی هیأت موسس به تصویب رسید

فهرست