باسمه تعالی

اساسنامه پویا، همیاران فرهنگ و هنر

مجمع عمومی امنا

فصل اول – کلیات و اهداف :

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر پویا، همیاران فرهنگ و هنر است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار “مؤسسه” نامیده می شود.

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای مؤسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امورخیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعالیت مؤسسه در سطح ملی است.

ماده 4

محل: مرکز اصلی مؤسسه در استان: تهران – شهرستان تهران به نشانی: خیابان شهید بهشتی نبش سرافراز برج دریای نور طبقه نهم واحد 901 واقع است و در صورت لزوم می­تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 5

تابعیت: مؤسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن، التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می­دارند.

ماده 6

مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می­باشد.

ماده 7

دارایی اولیه مؤسسه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 100.000.000ريال می­باشد که از سوی هیات مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است.

 ماده 8

هیات مؤسس مؤسسه، اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده 9

اهداف مؤسسه عبارتند از:

الف : کلیات

1- بالا بردن آگاهی، بینش، دانش و مهارت­های فردی و اجتماعی

2- بهبود کیفیت آموزش در مناطق نیازمند

3- پشتیبانی از توسعه حرفه و فن

4- فرهنگ سازی جهت رویکرد جوانان به حرفه و فن

5- ایجاد زمینه­ های اشتغال زایی با تأکید بر هنر و صنایع بومی

6- شناسایی و حمایت از بازماندگان از تحصیل

7- افزایش امید و نشاط در بین کودکان و نوجوانان

ب: روش اجرای هدف

الف ) اقدامات عمرانی و زیرساختی همسو با اهداف مؤسسه

ب ) اقدامات حمایتی، تجهیز و بهره برداری در راستای اهداف مؤسسه

ج ) جلب همکاری و مشارکت

د ) اقدامات فرهنگی و آموزشی در زمینه اهداف

موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت­های مذکور در اهداف و شیوه­ های اجرایی به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه­های خاص می­باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه ­های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.

فصل دوم : ساختار

ماده 10

ارکان مؤسسه عبارتند از :

1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3-  بازرس

ماده 11

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

1- انجام اقدامات اولیه برای تأسیس مؤسسه

2- تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن

3- انتخاب اعضای هیات امنا

4- انتخاب اولین مدیران و بازرسان

تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می­شود.

ماده 12

مجمع عمومی عادی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم­ گیری است که به صورت عادی یا فوق ­العاده تشکیل می­شود.

تعداد اعضای هیات امنایی 30 نفر می باشد.

ماده 13

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به علل فوت، عزل یا استعفا غیرممکن شود، هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضابه عنوان عضو هیات امنا انتخاب می­نماید.

ماده 14

مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه در تیرماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره 1: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرای حاضرین در جلسه رسمی مجمع می­باشد، مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2: مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق­ العاده درهر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس­(ها) یا یک پنجم اعضای هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل گردد.

تبصره 3: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و یا دعوت (کتبی- تلفنی) صورت می­پذیرد.

تبصره 4: روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­ ها روزنامه دنیای اقتصاد می­باشد.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

1- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی­ البدل)

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس­(ها)

3- تعیین خط مشی کلی مؤسسه

4- بررسی و تصویب و یا رد پیشنهادهای هیات مدیره

5- تعیین عضو جانشین هیات امنا

6- تصویب ترازنامه و بودجه مؤسسه

7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­ ها و دعوتنامه­ ها

8- عزل اعضای هیات امنا، هیات مدیره و بازرسان

ماده 16

 مجمع عمومی فوق­ العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس

2- با درخواست یک پنجم اعضای امنا

تبصره 1: دعوت برای مجمع عمومی فوق­ العاده کتبی بوده و حداقل­10 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.

تبصره 2: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می­باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا امنا تشکیل می­گردد.

تبصره 3: تصمیمات مجمع عمومی فوق­العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق­العاده :

1- تصویب تغییرات اساسنامه

2- بررسی و تصویب یا رد انحلال مؤسسه

3- تغییر در میزان سرمایه

4- انحلال قبل از موعد

5- هرگونه تغییر در ماهیت

ماده 18

جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ­ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

تبصره 1: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره 2: رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

ماده 19

هیات مدیره :

موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 نفر اصلی و 2 نفر عضو علی ­البدل خواهد بود.

تبصره 1: جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد شد.

تبصره 2: شرکت اعضای هیات مدیره درجلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 7 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3- دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل 7 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی­ البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضای علی ­البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق­ العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 21

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه 1 بار تشکیل می­گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق ­العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق­ العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده 22

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ­ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می­دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه­ ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می­نماید.

تبصره 1: هیات مدیره در هر موقع می­تواند افراد فوق ­الذکر را از سمت­ های مذکور عزل کند.

تبصره 2: هیات مدیره در صورت لزوم می­تواند سمت­های دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.

ماده 23

هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره­ های بعدی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی­ربط و ذی­صلاح اعلام نماید.

ماده 24

هیات مدیره نماینده قانونی مؤسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می­باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب­ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک­ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضای تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می­تواند هر اقدام و معامله­ ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می­باشد پس از تصویب مجمع به نام مؤسسه انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می­باشد.

تبصره 2: هیات مدیره پس از تصویب می­تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه­ های جاری مؤسسه تا مبلغ /10.000.000.000ريال بدون تصویب مجمع عمومی راساً اقدام نماید.

ماده 25

مجمع عمومی عادی امنا 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان بازرس علی­ البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26

هیات مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق ­الزحمه او را تعیین می­نماید.

تبصره : مدیرعامل نمی­تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی

ماده 27

بازرس می­تواند درهر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مؤسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق­ العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 28

هیات مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده­ اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده 29

اشخاص ذیل نمی­توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

1- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند

2- مدیران و مدیرعامل

3- اقربای سببی و نسبی مدیران و  مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

4- همسر اشخاص مذکور در بند 2

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 30

وظایف بازرس به شرح ذیل است :

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا

2- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا

4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته­ اند.

5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است

تبصره : بازرس می­تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده 31

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه است و در حدود  اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می­گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف مؤسسه حق امضا دارد.

تبصره 1: عزل مدیرعامل از  اختیارات هیات مدیره می­باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 2: اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می­باشد.

تبصره 3: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه­ دار و در غیاب خزانه­ دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود .

ماده 32

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت­ های ذیل می­باشد:

1- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره

3- نگهداری دارایی، اموال، حساب­ها، اسناد و دفاتر

4- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد

5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مؤسسه به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

1- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی

2- تهیه پیش نویس آئین نامه­ های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم­ گیری در هیات مدیره

3- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی­ها و دفاتر

4- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق­ العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره

5-  انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده 33

حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیات مدیره تعیین می­شود.

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می­تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده 34

مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 35

بودجه مؤسسه از طریق ذیل تامین می­شود:

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی

ب) وقف و حبس

پ) وجوه حاصل از فعالیت­های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه

ماده 36

درآمد و هزینه­ های مؤسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دوماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1: هیات مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه­رهای مؤسسه موجود است درحساب مخصوصی به نام مؤسسه نزد یکی از بانک­های رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره 2: سال مالی مؤسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان تیرماه ختم می­شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره 3: مکاتبات رسمی مؤسسه با امضای مدیرعامل صورت می­پذیرد.

تبصره 4: کلیه مدارک، پرونده­ ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می­شود.

تبصره 5: مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 37

هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده 38

هیات مدیره مکلف است محل مؤسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 39

مؤسسه دارای سربرگ، مهر یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت­ها ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده 40

انحلال: در صورت انحلال مؤسسه مجمع عمومی فوق­ العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیات منصفه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب­ها و تصفیه بدهی­ ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق­ العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره 1: مجمع عمومی فوق­ العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان­های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین گردد، واگذار نماید.

تبصره 2: تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 3: هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می­نماید.

تبصره 4: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت­ها ارائه نماید.

ماده 41

چنانچه فعالیت­های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمندکسب مجوز خاص از سایر دستگاه­های دولتی باشد، مؤسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده 42

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمان­های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

فهرست